Vedtægter

§1 Navn & hjemsted

Stk. 1 Volleyballklubben Næstved, som forkortes VKN eller VK Næstved, er hjemmehørende i Næstved kommune.


§2 Formål

Stk. 1 Klubbens formål er at skabe et klubliv for medlemmerne som muliggør, at volleyballspillet kan dyrkes i de sociale og turneringsmæssige sammenhænge, som medlemmerne måtte ønske.


§3 Medlemskab

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der ønsker at dyrke volleyball indenfor klubbens formålsparagraf og samværspolitik.


Stk. 2 Indmeldelse skal ske senest efter det kommende medlems fjerde træningsdag ved at udfylde en indmeldelsesblanket på klubbens hjemmeside.


Stk. 3 Man er medlem og kontingentpligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om Volleyballklubben Næstveds faciliteter og aktiviteter benyttes. Udmeldelse sker ved at oplyse træner eller et bestyrelsesmedlem skriftligt herom.


Stk. 4 Udmeldelse kan ske gældende fra 1. januar eller 1. september.


Stk. 5 Kontingentrestance kan medføre eksklusion fra træning og turneringskampe. Hvis et medlem er i kontingentrestance i mere end tre måneder, kan bestyrelsen uden varsel ekskludere det pågældende medlem fra klubben.


Stk. 6 Genindmeldelse kan først ske når restancen er betalt.


Stk. 7 Volleyballklubben Næstved forbeholder sig retten til at afslå anmodning om klubskifte, hvis spilleren er i restance.


§4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned.


Stk. 3 Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker på mail og via klubbens administrative platform og skal som minimum indeholde dagsorden, revideret regnskab samt budgetforslag.


Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette gælder ikke forslag til valgene.


Stk. 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent & referent.
 2. Beretninger:
  • Formanden aflægger beretning.
  • Udvalgsformænd eller formanden aflægger beretning for de nedsatte udvalgs arbejde.
 3. Aflæggelse af regnskab.
  • Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
  • Bestyrelsen fremlægger forslag til kontingent samt budget for det kommende år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af:
  • Bestyrelsesmedlemmer i henhold til §5 stk. 5.
  • Bestyrelsessuppleanter i henhold til §5 stk. 6.
  • Revisor og revisorsuppleant i henhold til §5 stk. 7.
 6. Eventuelt.

Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Simpelt stemmeflertal er afgørende, dog kræves 2/3 af de fremmødte stemmer for en vedtægtsændring.


Stk. 7 Skriftlig afstemning afholdes, såfremt et medlem ønsker det.


Stk. 8 Såfremt et medlem ikke kan møde personligt til generalforsamlingen, kan medlemmet udstede en fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan maksimalt medbringe én fuldmagt og således have to stemmer.


Stk. 9 Forældre til en ungdomsspiller har taleret på generalforsamlingen.


Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og senest en måned efter anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

§5 Klubbens daglige ledelse

Stk. 1 Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse og skal lede klubben i overensstemmelse med klubbens vedtægter og samværspolitik.


Stk. 2 Bestyrelsen består af formand, kasserer, turneringsansvarlig og 2 bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 6 uger efter generalforsamlingen.


Stk. 4 Udtræder et eller flere bestyrelsesmedlemmer inden udløbet af deres periode, suppleres bestyrelsen med de valgte suppleanter, og bestyrelsen konstituerer sig på ny på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 5 Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der på lige årstal vælges 3 medlemmer og på ulige årstal vælges 2 medlemmer.


Stk. 6 2 bestyrelsessuppleanter vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.


Stk. 7 Revisor og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.


Stk. 8 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt.


Stk. 9 Spørgsmål af ekstraordinær beskaffenhed bør forelægges et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.


Stk. 10 Bestyrelsen kan i løbet af valgperioden nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Formålet med nedsættelsen af udvalget skal være fastlagt og ansvars- og kompetenceforhold skal være klarlagt.

§6 Økonomi

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er 1. april – 31. marts.


Stk. 2 Kontingenter fastsættes årligt af generalforsamlingen for det følgende regnskabsår efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen træffer selv beslutning om bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, klubbens trænere og andre klubmedlemmer, kan være helt eller delvist kontingentfrie.

§7 Tegning og hæftelse

Stk. 1 Volleyballklubben Næstved tegnes af formand eller kasserer og et bestyrelsesmedlem i forening.


Stk. 2 Optagelse af lån skal godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


Stk. 3 Bestyrelsen og medlemmerne af Volleyballklubben Næstved kan ikke hæfte for mere end indestående kapital.

§8 Opløsning

Stk. 1 Volleyballklubben Næstved kan kun opløses, såfremt dette vedtages på 2 på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens ejendele SVBK.

§9 Datering

Stk. 1 Volleyballklubben Næstveds stiftende generalforsamling blev afholdt i 1972.


Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på, og erstatter alle tidligere udgaver (seneste 20-05-2015).


Næstved, d. 29-05-2024